[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. [:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 20 grudnia, 2017 15:21

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu