[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. informuje, że Zarząd Spółki odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) zwołane na dzień 25 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Przyczyną odwołania jest niepoprawne zwołanie ZWZ, tj. dokonane z naruszeniem § 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, zgodnie z którym raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

W związku z powyższym Spółka ponownie zwoła ZWZ, po publikacji raportu rocznego, o czym ogłosi w odrębnym raporcie bieżącym.[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 4 marca, 2019 11:37

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu